Browse by RICL Authors

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 167.

Article

Čolović, Vladimir (2023) Finansijsko restrukturiranje privrednih subjekata. Pravo i privreda, 61 (2). pp. 297-314. ISSN 03543501

Čolović, Vladimir (2023) Sistem e-CODEX sa osvrtom na sistem e-pravosuđa. Evropsko zakonodavstvo, 22 (83). pp. 59-74. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2022) СЕКУНДАРНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК У ПРАВУ ЕУ И ПОТРЕБА ЊЕГОВОГ СПРОВОЂЕЊА У МЕЂУНАРОДНОМ СТЕЧАЈУ. Evropsko zakonodavstvo (77/78). pp. 157-172. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2022) Norme neposredne primene i javni poredak. Strani pravni život, 66 (3). pp. 349-366. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2022) Status stranih poverilaca u sekundarnom stečajnom postupku. Pravo i privreda, 60 (1). pp. 62-79. ISSN 03543501

Čolović, Vladimir (2021) Osnovne karakteristike tontine osiguranja. Pravo i privreda, 59 (3). pp. 268-284. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2020) BANKE KAO ZASTUPNICI U OSIGURANJU (BANKOOSIGURANJE). Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, X (1). pp. 136-150. ISSN 2232-8823

Ristić, Zoran and Andrić, Rajna and Čolović, Vladimir (2020) Međunarodna konferencija o Aneksu "G" Sporazuma o pitanjima sukcesije SFRJ : prikaz rada Konferencije i donete Deklaracije o poštovanju preuzetih međunarodnih obaveza. Branič: časopis Advokatske komore Srbije, 133 (2). pp. 229-239. ISSN 0353-9644

Čolović, Vladimir (2020) Pravna priroda osiguranja od odgovornosti. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 10 (10). pp. 5-20. ISSN 2232-9668

Čolović, Vladimir (2020) Stečaj nad imovinom ostavioca (zaostavštinom) kao oblik ličnog stečaja. Strani pravni zivot, 64 (3). pp. 75-88. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2020) Utvrđivanјe momenta nastanka osiguranog slučaja kod osiguranјa od odgovornosti. Правна ријеч : часопис за правну теорију и праксу / главни и одговорни уредник Рајко Кузмановић (62). pp. 439-456. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2020) Višestruko zastupanje u osiguranju - sa posebnim osvrtom na ovlašćenja zastupnika i njegov status prema posredniku - brokeru. Pravo i privreda, 58 (2). pp. 100-117. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2019) Klauzula odstupanja u međunarodnom privatnom pravu. Strani pravni zivot, 63 (3). pp. 17-31. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2019) Klauzule kod osiguranјa od odgovornosti kao instrument zaštite osiguravača. Правна ријеч : часопис за правну теорију и праксу. pp. 111-128. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2019) Osnovne pretpostavke za regulisanje stečaja osiguravajućih društava. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 9 (9). pp. 5-20. ISSN 2232-9668

Čolović, Vladimir (2019) Prenos portfelja osiguranja. Pravo i privreda, 57 (7-9). pp. 486-500. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2018) Kvalifikacija kolizione norme. Strani pravni zivot, 62 (3). pp. 5-24. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2018) OPŠTI I POSEBNI USLOVI OSIGURANJA KAO SASTAVNI DEO UGOVORA O OSIGURANJU. Правни живот : лист за правна питања и праксу (11). pp. 109-123. ISSN 0350-0500

Čolović, Vladimir (2018) Regulisanje isključive nadležnosti u pravu EU: sa osvrtom na regulisanje u zakonodavstvu Srbije. Revija za evropsko pravo, 20 (2-3). pp. 61-73. ISSN 1450-7986

Čolović, Vladimir (2018) Reosiguranјe kao instrument zaštite osiguravača. Правна ријеч : часопис за правну теорију и праксу. pp. 149-168. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2018) Restrukturiranje dužnika. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 8 (8). pp. 5-20. ISSN 2232-9668

Čolović, Vladimir (2018) Status distributera osiguranja po novoj Direktivi EU. Evropsko zakonodavstvo (64). pp. 62-76. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2018) Vremensko ograničenje obaveze osiguravača - primena claim's made klauzule kod osiguranja od odgovornosti. Pravo i privreda, 56 (7-9). pp. 251-265. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2017) Diskriminacija kod određivanja premije osiguranja. Pravo i privreda, 55 (7-9). pp. 363-377. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir and Aleksić, Siniša (2017) Koordinacija u stečajnim postupcima protiv članova grupe trgovačkih društava prema Uredbi 848/2015 Evropske unije. Evropsko zakonodavstvo, 16 (59). pp. 123-135. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2017) ODREĐIVANJE NADLEŽNOSTI U MEĐUNARODNOM STEČAJU. Правни живот : лист за правна питања и праксу (11). pp. 145-157. ISSN 0350-0500

Čolović, Vladimir (2017) Stečaj fizičkih lica. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 7 (7). pp. 5-18. ISSN 2232-9668

Čolović, Vladimir and Petrović, Zdravko and Mrkšić, Dragan (2016) Basic characteristics of livestock insurance in Serbia: With reference to the some elements of this type of insurance in some non-European and European countries. Ekonomika poljoprivrede, 63 (3). pp. 905-918. ISSN 0352-3462

Čolović, Vladimir (2016) IZMENE U REGULISANJU SEKUNDARNOG STEČAJNOG POSTUPKA U PRAVU EU. Правни живот : лист за правна питања и праксу (11). pp. 115-128. ISSN 0350-0500

Čolović, Vladimir (2016) Koordinacija stečajnih postupaka – sa posebnim osvrtom na transfer sredstava stečajne mase i stečaj povezanih društava. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 6 (6). pp. 5-18. ISSN 2232-9668

Čolović, Vladimir (2016) Lex fori concursus as the basic rule in the international bankruptcy. Strani pravni život, 60 (4). pp. 85-98. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2016) Likvidacija (stečaj) osiguravajućih društava po odredbama Uredbe Solventnost II. Evropsko zakonodavstvo, 15 (56-57). pp. 200-213. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2016) Osiguranјe od odgovornosti javnih beležnika (zakonodavstvo Republike Srpske i zakonodavstva pojedinih zemalјa u regionu). Правна ријеч : часопис за правну теорију и праксу. pp. 125-142. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2016) Reorganizacija osiguravajućih društava po direktivi 'Solventnost II'. Pravo i privreda, 54 (7-9). pp. 540-554. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2015) APPLICATION OF THE THEORY OF PROPER LAW TO CONTRACTUAL RELATIONS WITH THE FOREIGN ELEMENT. Strani pravni život (4). pp. 51-66. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir and Opačić, Ana (2015) Direktna tužba kod osiguranјa od odgovornosti. Pravna riječ (43). pp. 141-159. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2015) Litispendencija i povezani postupci u pravu Evropske unije. Evropsko zakonodavstvo, 14 (52-53). pp. 99-113. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir and Petrović, Zdravko and Tešić, Aleksandra (2015) Osiguranje profesionalne odgovornosti lekara i ostalih zdravstvenih radnika. Vojnosanitetski pregled, 72 (1). pp. 82-87. ISSN 2406-0720

Čolović, Vladimir (2015) REGULISANJE STEČAJA POVEZANIH DRUŠTAVA U NOVOJ UREDBI EU O POSTUPKU U SLUČAJU INSOLVENTNOSTI. Правни живот : лист за правна питања и праксу (11). pp. 95-108. ISSN 0350-0500

Čolović, Vladimir (2015) Sporazum o pitanjima sukcesije – zaštita privatne svojine. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 5 (5). pp. 40-53. ISSN 2232-9668

Čolović, Vladimir and Petrović, Zdravko (2015) Sporna pitanja regulisanja stečaja osiguravajućih društava u Srbiji i usklađivanje sa Direktivom 2001/17/EZ. Evropska revija za pravo osiguranja : časopis za teoriju i praksu osiguranja (4). pp. 30-39. ISSN 2334-7597

Čolović, Vladimir (2015) Upravljanje rizikom u privrednim društvima. EMC Review - Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, 10 (2). pp. 237-252. ISSN 2232-8823

Čolović, Vladimir (2015) Zastarelost zahteva za naknadu štete kod ugovora o osiguranju od odgovornosti. Pravo i privreda, 53 (4-6). pp. 590-604. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir and Mrvić Petrović, Nataša (2014) Crop insurance: Risks and models of insurance. Ekonomika poljoprivrede, 61 (3). pp. 561-573. ISSN 0352-3462

Čolović, Vladimir (2014) Nepoštene odredbe u ugovoru o osiguranјu. Pravna riječ (40). pp. 509-526. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2014) Obaveza obaveštavanja ugovarača osiguranja i osiguranika kao vid zaštite potrošača. Pravo i privreda, 52 (4-6). pp. 565-579. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2014) Regulisanje nadležnosti u stvarima koje se odnose na osiguranje po odredbama Uredbe EU 1215/2012. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 63 (11). pp. 463-476. ISSN 0350-0500

Čolović, Vladimir (2014) Regulisanje nadležnosti u stvarima koje se odnose na potrošačke ugovore po odredbama Uredbe EU 1215/2012. Evropsko zakonodavstvo, 13 (49). pp. 125-141. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2014) Teritorijalni sporovi u zemljama Evropske unije. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 4 (4). pp. 38-53. ISSN 2232-9668

Čolović, Vladimir (2013) Evropska potvrda o nasleđivanju. Evropsko zakonodavstvo, 12 (43-44). pp. 83-96. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2013) ODREĐIVANJE I PRIMENA MERODAVNOG PRAVA U STVARIMA NASLEĐIVANJA U PRAVU EVROPSKE UNIJE. Правни живот : лист за правна питања и праксу (12). pp. 343-356. ISSN 0350-0500

Čolović, Vladimir (2013) Osnovne karakteristike i pravna priroda pre pack reorganizacije (unapred pripremljenog plana reorganizacije) u zakonodavstvu Srbije sa osvrtom na odnos stečajnog postupka i postupka reorganizacije. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 3 (3). pp. 101-117. ISSN 2232-9668

Mrvić Petrović, Nataša and Čolović, Vladimir (2013) POLOŽAJ NACIONALNIH MANJINA, GRUPA I ZAJEDNICA U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA. Strani pravni život (3). pp. 259-277. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2013) Sopstvena (keptiv) osiguravajuća društva. Pravo i privreda, 50 (7-9). pp. 215-228. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2013) Zastarelost regresnih zahteva u osiguranјu. Pravna riječ (36). pp. 193-207. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2012) FOREIGN JUDICIAL DECISIONS IN MATTERS OF PARENTAL RESPONSIBILITY. Strani pravvni život (2). pp. 129-149. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2012) Kontrola rizika i osiguranje. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 2 (2). pp. 124-141. ISSN 2232-9668

Čolović, Vladimir (2012) Mere Narodne banke Srbije protiv osiguravajućeg društva u slučaju nepostupanja po pravilima o upravljanju rizikom. Pravo - teorija i praksa, 29 (10-12). pp. 1-14. ISSN 0352-3713

Čolović, Vladimir (2012) Primena pravila imovinskog osiguranјa na osiguranјe od posledica nesrećnog slučaja. Pravna riječ (32). pp. 191-208. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2012) REGULISANJE PREDMETA VEZANIH ZA OBAVEZE IZDRŽAVANJA U PRAVU EU. Правни живот : лист за правна питања и праксу (12). pp. 429-443. ISSN 0350-0500

Čolović, Vladimir (2012) Tradicionalni i alternativni načini distribucije osiguranja (sa osvrtom na bankoosiguranje). Pravo i priveda, 49 (7-9). pp. 436-449. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2012) Zaklјučenje sporazuma između država članica i trećih država kao izuzetak od vršenja spolјne nadležnosti Evropske unije. Evropsko zakonodavstvo, 11 (39-40). pp. 11-25. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2011) РЕГУЛИСАЊЕ ПРИЗНАЊА ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ПИТАЊИМА РОДИТЕЉСКЕ ОДГОВОРНОСТИ У ПРАВУ ЕУ. Evropsko zakonodavstvo, 10 (37/38). pp. 29-40. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2011) ENCIKLOPEDIJSKI REČNIK MEĐUNARODNOG PRAVA I MEĐUNARODNIH ODNOSA Službeni glasnik, Beograd, 2010. Strani pravni život (1). pp. 190-191. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2011) INSTITUT COMITY U MEĐUNARODNOM STEČAJU (sa posebnim osvrtom na pravo SAD). Strani pravni život (2). pp. 61-82. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2011) PREVARE U OSIGURANJU AUTOODGOVORNOSTI. Revija za kriminologiju i krivično pravo (2/3). pp. 325-340. ISSN 1820-2969

Čolović, Vladimir (2011) Regulisanje razvoda braka u aktima Evropske unije. Правни живот : лист за правна питања и праксу (12). pp. 329-348. ISSN 0350-0500

Čolović, Vladimir (2011) Saosiguranje kao zaštita od multiplikacije rizika. Pravo i privreda (4-6). pp. 744-757. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2011) Specifi čnosti određivanja merodavnog prava u ugovornim odnosima sa elementom inostranosti. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka (1). pp. 61-77. ISSN 2232-9668

Čolović, Vladimir (2011) Status posrednika u osiguranјu. Pravna riječ (28). pp. 205-221. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2011) Uredba Evropskog parlamenta i Saveta o primeni poboljšane saradnje u oblasti prava koje se primenjuje na razvod i pravno razdvajanje (br. 1259/2010 od 20. decembra 2010.). Evropsko zakonodavstvo, 10 (35-36). pp. 31-41. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2010) Društvo za uzajamno osiguranјe u zakonodavstvu Republike Srpske - nedoumice i greške. Pravna riječ. pp. 589-604. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2010) OSIGURANJE OD LEKARSKE ODGOVORNOSTI. Strani pravni život (3). pp. 33-56. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2010) PROBLEM ODREĐIVANJA MERODAVNOG PRAVA PO LEX LOCI DELICTI COMMISSI. Strani pravni život (1). pp. 105-126. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2010) Pretpostavke za priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka u aktima Evropske unije. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 59 (12). pp. 481-500. ISSN 0350-0500

Čolović, Vladimir (2010) Primena lex nationalis kao tačke vezivanјa u bračnim odnosima sa elementom inostranosti. Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu : časopis za pravne i društvene nauke, 1 (1). pp. 207-226. ISSN 2232-7339

Čolović, Vladimir (2009) ODSTUPANJA OD REDOVNE PRIMENE KOLIZIONIH NORMI („KOREKCIJE“ KOLIZIONIH NORMI) – POTREBA ZA DRUGAČIJIM STAVOM. Strani pravni život (3). pp. 27-48. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2008) Уредба Европског парламента и Савета о меродавном праву за уговорне обавезе 593/2008 (Рим I). Evropsko zakonodavstvo, 7 (25/26). pp. 12-18. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2005) SRBIJA I CRNA GORA - DRZAVA SUKCESOR SFR JUGOSLAVIJE. Strani pravni život (1/2). pp. 40-55. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2002) MEDUNARODNI STECAJ U DOMACEM I UPOREDNOM PRAVU. Strani pravni život, 1/3. pp. 95-119. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2001) Jугословенски Закон о осигурању имовине и лица и Интер биро споразум. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije, 38 (5/8). pp. 667-675. ISSN 0354-3501

Book Section

Čolović, Vladimir (2023) Cilj kod osiguranјa od odgovornosti. In: Pravo između ideala i stvarnosti. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici; Institut za uporedno pravo, Priština (Kosovska Mitrovica); Beograd, pp. 297-312. ISBN 978-86-6083-086-1

Čolović, Vladimir (2023) Dileme koje prate načine saznanјa i primene stranog prava. In: Zbornik radova „Pravo između stvaranja i tumačenja“. Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, pp. 431-455. ISBN 978-99938-57-74-7

Čolović, Vladimir and Makiela, Magdalena (2023) Osiguranje od profesionalne odgovornosti advokata. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 405-420. ISBN 978-86-82582-02-1

Čolović, Vladimir (2023) Osiguranje ratnih rizika. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva i pravosuđa. Udruženje pravnika Srbije, Beograd, pp. 399-416.

Čolović, Vladimir and Đorđević, Aleksandar (2023) Raskid ugovora o transferu fudbalera. In: Srpski fudbal - uporednopravni izazovi i perspektive III. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 37-53. ISBN 978-86-82582-06-9

Čolović, Vladimir (2023) Status imovine crkvenih zadužbina. In: Savremeno državno-crkveno pravo. Institut za uporedno pravo : Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko-primorska, Beograd : Budva, pp. 1123-1144. ISBN 978-86-82582-04-5

Čolović, Vladimir (2023) Stečaj, put koji vodi i do namernog oštećenja poverilaca. In: Sećanјe na dr Jovana Ćirića – putevi prava. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 397-411. ISBN 978-86-82582-11-3

Čolović, Vladimir (2022) ОДРЕЂЕЊЕ ДРЖАВНЕ ПРИПАДНОСТИ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА. In: Прилози државно-црквеном праву Србије. Институт за упоредно право, Beograd, pp. 213-226. ISBN 978-86-80186-77-1

Čolović, Vladimir (2022) ПОТРЕБА ЗА РЕГУЛИСАЊЕМ ИНСТИТУТА ПРЕКИДА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА У ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА. In: Зборник радова "Противрјечја савременог права". Pravni fakultet, Istočno Sarajevo, pp. 92-108. ISBN 978-99938-57-65-5

Čolović, Vladimir and Magdalena, Makiela (2022) ISPLATNI REDOVI U STEČAJNOM POSTUPKU PROTIV OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 431-445. ISBN 978-86-80186-83-2

Čolović, Vladimir (2022) Izazovi poglavlja 31 – usklađivanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije. In: Zbornik radova sa VI međunarodne naučne konferencije Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (acquis communautaire) Evropske unije – stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih,. Institut za uporedno pravo; Friedrich Ebert Stiftung-Kancelarija u Sarajevu; Istraživački centar Banja Luka, pp. 101-117. ISBN 978-99976-914-5-3 (Istraž.centar); 978-86-80186-85-6 (IUP)

Čolović, Vladimir (2022) Javni poredak u međunarodnom privatnom pravu. In: Srpski godišnjak za međunarodno pravo. Srpsko udruženje za međunarodno pravo, Beograd, pp. 182-196. ISBN 978-86-903836-1-0

Čolović, Vladimir (2022) Organization of the Hague Conference for the Progressive Unification of the Rules of Private International Law and Its Significance for Serbia’s Legislation. In: International Organizations : Serbia and Contemporary World. Belgrade : Institute of International Politics and Economics; Skopje : Faculty of Philosophy of the University of St. Cyril and Methodius, pp. 403-416. ISBN 978-86-7067-305-2 (IIPE)

Čolović, Vladimir (2022) Osiguranje od kovida-19: osnovno ili dodatno pokriće od rizika osiguranja. In: Pravni i društveni aspekti vakcinacije tokom pandemije kovida 19. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 5-19. ISBN 978-86-80186-88-7

Čolović, Vladimir (2022) Uticaj promenjenih okolnosti i više sile na izvršenje ugovora o transferu fudbalera. In: Srpski fudbal - uporednopravni izazovi i perspektive II. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 33-47. ISBN 978-86-80186-89-4

Makiela, Magdalena and Čolović, Vladimir (2021) Distribucija proizvoda osiguranja sa investicionim karakterom i obaveze posrednika (sa posebnim osvrtom na odredbe Direktive 2016/97 o distribuciji osiguranja). In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Udruženje za odštetno pravo, Institut za uporedno pravo, Pravosudna akademija, pp. 387-401. ISBN 978-86-80186-69-6

Čolović, Vladimir (2021) Otpusna i otkupna klauzula u ugovorima o transferu fudbalera. In: Srpski fudbal – uporednopravni izazovi i perspektive. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 27-40. ISBN 978-86-80186-74-0

Čolović, Vladimir (2021) Pandemija kao katastrofalni rizik – izazov za delatnost osiguranja. In: Izazovi pravnom sistemu. Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Pale, pp. 150-167. ISBN 978-99938-57-62-4

Čolović, Vladimir (2021) Položaj stranih osiguravajućih društava u Srbiji u vezi sa odredbom člana 84 Ustava Republike Srbije. In: Constitutio Lex superior: sećanje na profesora Pavla Nikolića. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 61-73. ISBN 978-86-80186-72-6

Čolović, Vladimir (2021) „SINTETIČKI“ STEČAJNI POSTUPCI U ZAKONODAVSTVU EVROPSKE UNIJE. In: Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (acquis communautaire) Evropske unije – stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih. Istraživački centar Banja Luka, Institut za uporedno pravo, Banja Luka, pp. 8-24. ISBN 978-99976-914-0-8

Čolović, Vladimir (2021) „Sintetički“ stečajni postupci u zakonodavstvu Evropske unije. In: Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije - stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih. Istraživački centar : [=Think Tank]; Friedrich Ebert Stiftung-Kancelarija; Institut za uporedno pravo, pp. 8-24. ISBN 978-99976-914-2-2

Čolović, Vladimir (2021) Status korisnika osiguranja iz ugovora o osiguranju života kao naslednika. In: Liber amicorum : проф. др Мирко Васиљевић. Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво, Beograd, pp. 313-328. ISBN 978-86-7630-952-8

Čolović, Vladimir (2021) Uticaj hardship klauzule na izvršenje međunarodnih privrednih ugovora. In: Srpski Godišnjak za međunarodno pravo. Srpsko udruženje za međunarodno pravo, Beograd, pp. 209-225. ISBN 978-86-903836-0-3

Čolović, Vladimir (2021) Uticaj pandemije na pokretanje i vođenje stečajnog postupka. In: Pandemija Kovida 19: pravni izazovi i odgovori. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 129-141. ISBN 978-86-80186-67-2

Čolović, Vladimir (2020) JEDNOĈLANO DRUŠTVO SA OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU U PRAVU EU. In: Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) Evropske unije. Istraživački centar, Institut za uporedno pravo, Banja Luka, pp. 272-282. ISBN 978-99976-914-0-8

Makiela, Magdalena and Čolović, Vladimir (2020) Osiguranje od katastrofalnih rizika (sa osvrtom na rizik pandemije). In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 339-353. ISBN 978-86-80186-58-0

Čolović, Vladimir (2020) Osnovne karakteristike parničnog postupka u Saudijskoj Arabiji. In: Uvod u šerijatsko pravo. Institut za uporedno pravo; Državni univerzitet Novi Pazar, Departman za pravne nauke, Beograd, pp. 259-271. ISBN 978-86-80186-61-0

Makiela, Magdalena and Čolović, Vladimir (2019) Definisanje kriterijuma za određivanje nadležnosti u sporovima osiguranja sa elementom inostranosti – sa osvrtom na rešenja u zakonodavstvu Polјske. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Udruženje za odštetno pravo, Beograd-Valjevo, pp. 389-402. ISBN 978-86-80186-47-4

Čolović, Vladimir (2019) MEDIJACIJA U GRAĐANSKIM I TRGOVAČKIM SPOROVIMA U PRAVU EU – SA OSVRTOM NA REGULISANJE MEDIJACIJE U REPUBLICI SRBIJI. In: Zbornik radova / III. međunarodni naučni skup Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis communautaire) Evropske unije - stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih, Banja Luka, 2019. godine. Istraživački centar, Institut za uporedno pravo, Banja Luka, pp. 134-150. ISBN 978-99976-704-7-2

Mrvić Petrović, Nataša and Čolović, Vladimir (2019) Plagijarizam u eri digitalizacije – pravne posledice. In: 1. Naučno-stručni skup Primena digitalizacije u kulturi i nauci. SANU, Audiovizuelni arhiv i digitalni centar SANU; Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 213-226. ISBN 978-86-80186-41-2; 978-86-7025-836-5

Čolović, Vladimir (2019) Regulisanje statusa SPC u Republici Hrvatskoj. In: Državno-crkveno pravo kroz vekove. Institut za uporedno pravo; Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko- primorska, pp. 547-565. ISBN 978-86-80186-52-8

Čolović, Vladimir (2019) Stečajni zakon Kralјevine Jugoslavije iz 1929. godine. In: Vek i po regulisanja stečaja u Srbiji. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 35-47. ISBN 978-86-80186-46-7

Čolović, Vladimir (2018) OSNOVNE KARAKTERISTIKE REGULISANJA NADLEŽNOSTI U GRAĐANSKIM I TRGOVAČKIM STVARIMA U ZAKONODAVSTVU EU. In: Zbornik radova Međunarodni naučni skup Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) Evropske unije - stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih. Institut za uporedno pravo, Banja Luka.

Čolović, Vladimir (2018) Osigurani slučaj i osigurani rizik. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje. Udruženje za odštetno pravo, Institut za uporedno pravo, Pravosudna akademija, Beograd, pp. 323-337. ISBN 978-86-80186-40-5

Čolović, Vladimir (2018) Priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka u švajcarskom pravu. In: Uvod u pravo Švajcarske. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 263-279. ISBN 978-86-80186-44-3 (Unpublished)

Čolović, Vladimir (2017) Logor „Danica“ u Koprivnici – prvi logor u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. In: Pravo na nezaborav: pravni i antropološki aspekti kulture sećanja na žrtve NDH u Drugom svetskom ratu. Etnografski institut SANU; Institut za uporedno pravo; Šem Olam institut za holokaust; Institut za istraživanje Jasenovca, pp. 114-121. ISBN 978-86-80186-19-1 (IUP)

Čolović, Vladimir and Mrvić Petrović, Nataša (2017) Nedoumice tokom regulisanja stečajnih krivičnih dela. In: Privredna krivična dela. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja; Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 153-165. ISBN 978-86-80186-26-9

Čolović, Vladimir (2017) Osnovne karakteristike regulisanja razvoja naučnoistraživačkog rada u Republici Irskoj i Republici Sloveniji. In: Zbornik za percepciju naucnog rada i poznavanje rekvizita njegove ocene (knjiga 1.). Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 87-98. ISBN 978-86-80186-27-6

Mrvić Petrović, Nataša and Čolović, Vladimir (2017) Upravljanje kolektivnim pravima i digitalizovana kulturna baština. In: Pravni aspekti digitalizacije kulturne baštine. Institut za uporedno pravo; Audiovizuelni arhiv i digitalni centar SANU, Beograd, pp. 147-156. ISBN 978-86-80186-24-5; 978-86-7025-745-0

Čolović, Vladimir (2017) ZAKLJUČENJE SPORAZUMA IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU I TREĆIH ZEMALJA U OBLASTU UGOVORNIH I VANUGOVORNIH ODNOSA SA ELEMENTOM INOSTRANOSTI. In: Zbornik radova / Međunarodni naučni skup, Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) Evropske unije - stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih. Istraživački centar, Think Tank, Banja Luka, pp. 327-341. ISBN 978-99976-704-0-3

Čolović, Vladimir (2017) Zastarelost regresnog zahteva kod ugovora o osiguranju od odgovornosti. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje: tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Intermex : Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 349-361. ISBN 978-86-6411-013-6 (Intermex)

Čolović, Vladimir (2016) Insolventnost i fudbalski klubovi. In: Srpski fudbal : uporednopravni izazovi i perspektive. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 49-61. ISBN 978-86-80186-15-3

Mrvić Petrović, Nataša and Čolović, Vladimir (2016) Prevare u osiguranju – bagatelni ili organizovani kriminalitet? In: Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 323-333. ISBN 978-86-80186-17-7

Čolović, Vladimir (2016) Uticaj pokretanja stečajnog i likvidacionog postupka na status ugovora o osiguranju. In: Naknada štete i osiguranje: savremeni izazovi. Intermex : Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 395-408. ISBN 978-86-6411-011-2 (Intermex)

Čolović, Vladimir (2015) Restitucija crkvene imovine (pregled zakonskih rešenja i prikaz pojedinih problema u zemljama regiona i istočne Evrope). In: Religija politika pravo. Institut za uporedno pravo; Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko-primorska; Centar za proučavanje religije i versku toleranciju, pp. 901-921. ISBN 978-86-80186-05-4

Čolović, Vladimir (2015) Treće oštećeno lice. In: Bezbednost saobraćaja, osiguranje i naknada štete : XVIII međunarodni naučni skup : zbornik radova. Intermex, Beograd, pp. 110-124.

Čolović, Vladimir and Mrvić Petrović, Nataša (2015) Versicherungsvertrag mit einem element der auslandlichkeit Recht der EU und Gesetzgebungen von Serbien, Nowegen und USA. In: Versicherungsgeschichte Österreichs. Tronik dizajn, Beograd, pp. 515-529. ISBN 978-86-915647-5-9

Čolović, Vladimir (2014) ISPUNJENJE STANDARDA IZ POGLAVLJA 24 ACQUIS COMMUNAUTAIRE – SARADNJA DRŽAVA U PORODIČNIM I BRAČNIM ODNOSIMA. In: Savremeni međunarodno-pravni poredak i evropske integracije Srbije. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, pp. 200-215. ISBN 978-86-7067-209-3

Čolović, Vladimir (2014) Londonski sporazum (1915). In: Sto godina od početka Prvog svetskog rata: istorijske i pravne studije. Institut za uporedno pravo; Intermex; Zavod za udžbenike, Beograd, pp. 353-368. ISBN 978-86-6411-001-3

Čolović, Vladimir (2014) Nerešeni granični (teritorijalni) sporovi u zemljama Zapadnog Balkana – da li oni mogu biti rešeni u Evropskoj uniji? In: Evropska unija i Zapadni Balkan - izazovi i perspektive. Institut za međunarodnu politiku i privredu; Hans Seidel Stiftung, pp. 489-507. ISBN 978-86-7067-195-9

Čolović, Vladimir (2014) OSIGURANJE POLJOPRIVREDE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA. In: Elementarne nepogode i vanredne situacije : zbornik radova. Intermex, Institut za uporedno pravo, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, pp. 84-101. ISBN 978-86-6411-005-1

Čolović, Vladimir (2014) Rizik kao osnovni element osiguranјa. In: Vladavina prava i pravna država u regionu. Pravni fakultet Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, pp. 517-535. ISBN 978-99938-57-31-0

Čolović, Vladimir and Tešić, Aleksandra (2014) UPOZNAVANJE SA OPŠTIM USLOVIMA OSIGURANJA KAO USLOV ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O OSIGURANJU. In: Osiguranje, naknada štete i parnični postupak. Intermex, Beograd, pp. 77-96. ISBN 978-86-6411-002-0

Čolović, Vladimir (2013) ПРИМЕНА УРЕДБИ ЕУ НА ЗЕМЉЕ НЕЧЛАНИЦЕ – ТРЕЋЕ ДРЖАВЕ. In: Globalizacija i desuverenizacija. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 993-1014. ISBN 978-86-6349-018-5

Mrvić Petrović, Nataša and Čolović, Vladimir and Dožić, Nikola and Nikolić, Aleksandra (2013) Der Status auslandischer Versicherungsgessellschaften in Serbien. In: Versicherungsgeschichte Osterreichs; "Ethik-Nachhaltigkeit-Versicherung". Tronik dizajn, Beograd, pp. 351-366. ISBN 978-86-915647-2-8

Čolović, Vladimir (2013) ESTABLISHMENT OF ICTY – AN EXAMPLE OF DISRESPECT FOR LAW AND ACTUAL FACTS. In: Establishment of ICTY : an example of disrespect for law and actual facts. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 120-139. ISBN 978-86-80059-86-0

Čolović, Vladimir (2013) FORMIRANJE HAŠKOG TRIBUNALA – PRIMER NEPOŠTOVANJA PRAVA I STVARNIH ČINJENICA. In: Haški tribunal između prava i politike. Insitut za uporedno pravo.

Dukić Mijatović, Marijana and Čolović, Vladimir and Sudžuka, Emir (2013) Međunarodni stečaj u pravu Republike Srbije i Federacije BIH. In: Aktuelnosti privredne legislative kao determinante razvoja ekonomija država u regionu:[zbornik radova X tradicionalnog međunarodnog naučnog skupa "Pravnički dani prof. dr Slavko Carić"]. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija, Novi Sad, pp. 58-72. ISBN 978-86-6019-037-8

Čolović, Vladimir (2013) Načela stečaja i stečajnog postupka : potreba za njihovim definisanjem u stečajnom zakonodavstvu. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 12-16. jun 2013, Budva [u okviru manifestacije] Budvanski pravnički dani. Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 221-234. ISBN 978-86-7542-140-5

Čolović, Vladimir (2013) PRIMENA PROJEKTA "SOLVENTNOST II" I MERE KOJE SU PREDVIĐENE U ZAKONU O OSIGURANJU SRBIJE U SLUČAJU NEPRIMENE PRAVILA O UPRAVLJANJU RIZIKOM. In: Osiguranje i naknada štete. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 28-43.

Opačić, Ana and Čolović, Vladimir and Šarac, Jovan (2013) Personal insolvency ‐ an entrepreneur’s perspective in Serbian law. In: Education and Employment Opportunities for Entrepreneurs. Faculty of Business Economics and Enterpreneurship, Belgrade, pp. 265-277. ISBN 978-86-6069-096-0

Mrvić Petrović, Nataša and Čolović, Vladimir and Nikolić, Aleksandra (2013) Risikomanagement in Versicherungen und Umsetzung der Richtlinie Solvency II. In: Versicherungsgesschichte Osterreichs, Ethik - Nachhaltigkeit - Versicherung, Versicherungsgesschichte Osterreichs, Ethik - Nachhaltigkeit - Versicherung. Tronik dizajn, Beograd, pp. 333-350. ISBN 978-86-915647-2-8

Čolović, Vladimir and Opačić, Ana (2012) Individualni stečaj kao instrument zaštite ljudskog dostojansva. In: Aktuelna pitanja stečajnog prava, zakonodavstvo - praksa : zbornik radova. Udruženje stečajnih upravnika Republike Srpske, Banja Luka, pp. 110-123. ISBN 978-99955-57-68-3

Čolović, Vladimir (2012) KLUPSKO OSIGURANJE KAO OBLIK OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI BRODARA (sa osvrtom na neka opšta pitanja transportnog osiguranja). In: Osiguranje, naknada štete i novi Zakon o parničnom postupku. Intermex, Beograd, pp. 46-60. ISBN 978-86-83437-97-9

Čolović, Vladimir (2012) Lični stečaj. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, Budva, 11-15. jun 2012. [u okviru manifestacije] [XVIII] Budvanski pravnički dani. Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 285-301. ISBN 978-86-7542-123-8

Čolović, Vladimir (2012) Neka ključna pitanja regulisanja sekundarnog stečanjnog postupka. In: Zbornik radova / VII savjetovanje iz oblasti građanskog prava Aktuelna pitanja građanskog prava u Bosni i Hercegovini - teorija i praksa, Jahorina, 17-20. oktobar 2012. godine. Udruženje sudija Republike Srpske, Banja Luka, pp. 237-250. ISBN 978-99938-671-7-3

Čolović, Vladimir (2012) Regulisanej stečaja osiguravajućih društava u zakonodavstvu Republike Srpske. In: Aktuelna pitanja stečajnog prava, zakonodavstvo - praksa : zbornik radova. Udruženje stečajnih upravnika Republike Srpske ; Laktaši, Banja Luka, pp. 266-282. ISBN 978-99955-57-68-3

Čolović, Vladimir (2012) SUDSKA SARADNJA U GRAĐANSKIM I TRGOVACKIM STVARIMA. In: Usklađivanje prava Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU : prioriteti, problemi, perspektive. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 194-208. ISBN 978-86-80059-85-3

Čolović, Vladimir (2012) Saradnja država u oblasti ostvarivanja alimentacionih zahteva. In: Evropske integracije i međunarodna krivičnopravna saradnja. Insitut za uporedno pravo, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Beograd, pp. 227-249. ISBN 978-86-80059-79-2

Čolović, Vladimir (2012) Uticaj primene projekta Solventnost II (Direktiva EU br. 2009/138/EC) na osiguravajuća društva u Srbiji. In: Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Institut za uporedno pravo, Hans Zajdel Fondacija, Predstavništvo za Srbiju i Crnu Goru, Beograd, pp. 257-372. ISBN 978-86-7067-164-5

Čolović, Vladimir (2011) Međunarodnopravni kontinuitet na teritoriji Jugoslavije u periodu od 1941.-1945. i nakon Drugog svetskog rata. In: 20 godina od razbijanja SFRJ. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 227-252. ISBN 978-86-80059-73-0

Čolović, Vladimir (2011) NAKNADA IZ OSIGURANJA KAO JEDAN OD OBLIKA ZAŠTITE PRAVA PACIJENATA. In: Osiguranje, naknada štete, i novi građanski sudski postupci. Intermex, Beograd, pp. 291-309.

Čolović, Vladimir (2011) Profesionalna odgovornost usled lekarske greške i zaštita pacijenata. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 12-16. jun 2011, Budva [u okviru manifestacije] Budvanski pravnički dani. Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 175-191. ISBN 978-86-7542-099-6

Čolović, Vladimir (2011) Status stranog stečajnog postupka u nemačkom zakonodavstvu. In: Uvod u pravo Nemačke. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu; Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 524-541. ISBN 978-86-80059-74-7

Čolović, Vladimir (2011) Ugovor o osiguranju u uredbi EU "Rim 1". In: Зборник на трудови од деветтата Конференција за Меѓународно приватно право Најнови тенденции во европското меѓународно приватно право - предизвици за законодавците на земјите на југо-источна Европа, 23 Септември, 2011. Правен факултет "Јустинијан Први", Skopje, pp. 25-37.

Čolović, Vladimir (2010) Evropski nalog za izvršenje (odnos Uredbe EU br. 805/2004 i Uredbe EU 44/2001 i potreba za celishodnim regulisanjem izvršenja stranih odluka u domaćem zakonodavstvu). In: Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 299-314. ISBN 978-86-7067-148-5

Čolović, Vladimir (2010) OSNOVNE KARAKTERISTIKE REGULISANJA STEČAJA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA U HRVATSKOJ, CRNOJ GORI I REPUBLICI SRPSKOJ (sa osvrtom na pravo EU i zakonodavstvo Srbije). In: Pravo zemalja u regionu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 549-566. ISBN 978-86-80059-69-3

Čolović, Vladimir (2009) PROCEDURAL MEASURES IN THE REORGANIZATION OF BANKRUPTCY DEBTOR IN SERBIAN LEGISLATION. In: Serbian Law in Transition. Institut za uporedno pravo, Belgrade, pp. 85-100. ISBN 978-86-80059-66-2

Čolović, Vladimir (2009) STALNI ARBITRAŽNI SUD. In: Srpsko pravo i međunarodne sudske institucije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 101-121. ISBN 978-86-80059-60-0

Book

Damjanović, Biljana and Čolović, Vladimir (2023) Одступања од редовне примене колизионих норми. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-82582-01-4

Petrović, Zdravko and Čolović, Vladimir and Obradović, Dragan, eds. (2022) Zbornik radova = Proceedings Међународна научна конференција Проузроковање штете, накнада штете и осигурање. Institut za uporedno pravo, Beograd.

Čolović, Vladimir (2019) Vek i po regulisanja stečaja u Srbiji. Institut za uporedno pravo, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd. ISBN 978-86-80186-46-7

Čolović, Vladimir (2010) Osiguravajuća društva : zakonodavstvo Srbije, pravo EU, uporedno pravo. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80059-70-9

Čolović, Vladimir (2010) Pravo zemalja u regionu. Insitut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80059-69-3

Čolović, Vladimir (2009) Saradnja sudova i drugih organa u građanskim stvarima u pravu Evropske unije. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80059-65-5

Čolović, Vladimir and Milijević, Nedeljko (2004) Stečajni postupak : teoretska razmatranja, zakonski propisi, sudska praksa i obrasci za praktičnu primjenu. Udruženje pravnika Republike Srpske, Banja Luka. ISBN 978-99938-785-0-6

This list was generated on Sun Jul 21 21:14:39 2024 CEST.