Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 32.

Zirojević, Mina and Ivanović, Zvonimir (2022) CYBER LAW ‒ SERBIA. Institut za uporedno pravo, Belgrade. ISBN 978-86-80186-79-5

Knežević Bojović, Ana and Reljanović, Mario (2022) Free access to information: an analysis of the regulatory frameworks in selected Western Balkan countries. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-81-8

Mrvić Petrović, Nataša and Petrović, Zdravko (2021) Naknada štete u obliku rente zbog telesne povrede ili smrti. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-70-2

Reljanović, Mario and Misailović, Jovana (2021) Rešavanje radnih sporova. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-65-8

Prlja, Dragan and Gasmi, Gordana and Korać, Vanja (2021) Veštačka inteligencija u pravnom sistemu EU. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-73-3

Ćeranić Perišić, Jelena (2020) Odgovornost internet posrednika za povredu žiga. Monografije (174). Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-56-6

Andonović, Stefan and Prlja, Dragan (2020) Osnovi prava zaštite podataka o ličnosti. Insitut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-57-3

Čović, Ana (2020) PORODIČNOPRAVNI ASPEKTI VERSKIH BRAKOVA. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-62-7

Mrvić Petrović, Nataša and Grbović Pavlović, Nikolina (2020) Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) Evropske unije : stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih : zbornik radova. Istraživački centar, Institut za uporedno pravo, Banja Luka. ISBN 978-99976-914-0-8

Reljanović, Mario (2019) Alternativno radno zakonodavstvo. Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe; Centar za dostojanstven rad, Beograd. ISBN 978-86-88745-35-2

Rabrenović, Aleksandra (2019) Еvropski sistemi plata i nagrađivanja državnih službenika. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-50-4

Mrvić Petrović, Nataša (2018) Приручник за примену прописа у прекршајном поступку. Институт за упоредно право, Beograd. ISBN 978-86-80186-32-0

Diligenski, Andrej and Prlja, Dragan (2018) Fejsbuk, zaštita podataka i sudska praksa. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-28-3

Đurić, Vladimir and Knežević Bojović, Ana (2018) Pravni okvir kulturne delatnosti nacionalnih manjina. Monografija (168). Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-34-4

Diligenski, Andrej and Prlja, Dragan and Cerović, Dražen (2018) Pravo zaštite podataka - GDPR. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-42-9

Mrvić Petrović, Nataša and Grbović Pavlović, Nikolina (2018) Zbornik radova Međunarodni naučni skup Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) Evropske unije - stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih (2018 ; Banja Luka2). Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-33-7

Ćorić, Vesna (2017) Naknada štete pred evropskim nadnacionalnim sudovima. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-25-2

Čović, Ana (2017) Prava deteta : evolucija, realizacija i zaštita. Insitut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-29-0

Reljanović, Mario and Ružić, Bojana and Petrović, Aleksandra (2016) Analiza efekata primene izmena i dopuna Zakona o radu. Fondacija ǂCentar za demokratiju, Beograd. ISBN 978-86-83675-26-5

Korać, Vanja and Diligenski, Andrej and Prlja, Dragan (2016) Digitalna forenzika. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 349-365. ISBN 978-86-87271-33-3

Reljanović, Mario and Radončić, Dženana and Malkić, Aida and Izmirlija, Midhat and Hodžić, Edin (2016) Kvadratura antidiskriminacijskog trougla u BiH. Analitika, Centar za društvena istraživanja, Sarajevo. ISBN 978-9926-425-05-0

Gasmi, Gordana (2016) Quo vadis EU?: relevantni pravni i institucionalni faktori. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-16-0

Ćirić, Jovan and Bejatović, Stanko and Đorđević, Đorđe and Matić, Marina and Mrvić Petrović, Nataša and Škuljić, Milan and Orlović, Ante (2015) Analiza rizika u cilju procene regulatornih i organizacionih prepreka efikasnim istragama i postupcima u krivičnim delima korupcije. Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu, Beograd. ISBN 978-86-84437-71-8

Ćeranić, Jelena (2015) Unitarni patent. Monografije . Institut za uporedno pravo; Pravni fakultet Univerziteta u Banjaluci, Beograd. ISBN 978-86-801-86-07-8

Arsić, Jelena and Reljanović, Mario and Petrović, Aleksandra (2015) ZAŠTITA SAMOHRANIH RODITELJA U REPUBLICI SRBIJI ANALIZA PRAVNOG OKVIRA I PREPORUKE. Fondacija Ana i Vlade Divac, Beograd. ISBN 978-86-918455-0-6

Prlja, Dragan and Diligenski, Andrej (2014) Fejsbuk i pravo. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80059-93-8

Knežević Bojović, Ana and Matić, Marina and Beker, Kosana and Hrvat, Ana (2013) Zabrana diskriminacije : odabrane presude Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda pravde. Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Beograd. ISBN 978-86-87259-35-5

Prlja, Dragan and Reljanović, Mario and Ivanović, Zvonimir (2012) Internet pravo. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80059-83-9

Reljanović, Mario (2012) JUDICIAL REFORM IN SERBIA 2008–2012. Center for Advanced Legal Studies, Beograd. ISBN 978-86-7546-076-3

Čavoški, Aleksandra and Reljanović, Mario (2011) IDEJA O STVARANJU KRIVIČNOG PRAVA EU. Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Beograd. ISBN 978-86-87259-17-1

Prlja, Dragan and Ivanović, Zvonimir and Reljanović, Mario (2011) Krivična dela visokotehnološkog kriminala. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80059-75-4

Mrvić Petrović, Nataša and Grbović Pavlović, Nikolina Zbornik radova Међународни научни скуп Усаглашавање правне регулативе са правним тековинама (Acquis Communautaire) Европске уније (3 ; 2019 ; Бања Лука). Istraživački centar, Institut za uporedno pravo, Banja Luka. ISBN 978-99976-704-7-2

This list was generated on Tue Jun 28 12:06:52 2022 CEST.