Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 29.

Ćorić, Vesna and Ćeranić Perišić, Jelena and Đurić, Vladimir and Knežević Bojović, Ana and Višekruna, Aleksandra and Marković, Vasilije (2023) Analitički dokument Razvoj modela za usklađivanje Republike Srbije sa presudama Suda pravde EU koje su izvor prava i modela za praćenje presuda/mišlјenja/studija Evropskog suda za lјudska prava i Venecijanske komisije. Institut za uporedno pravo, Beograd.

Reljanović, Mario (2023) Analiza radnopravnog položaja novinara i medijskih radnika u Srbiji sa preporukama za unapređenje. Misija OEBS-a u Srbiji.

Reljanović, Mario and Bradaš, Sarita and Šćekić, Vukoica (2023) Ex ante analiza efekata primene Zakona o zapošlјavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. NIRAS, Beograd.

Reljanović, Mario and Bradaš, Sarita and Šćekić, Vukoica (2023) Ex post analiza efekata primene Zakona o zapošlјavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. NIRAS, Beograd.

Đurić, Vladimir (2023) Komentar Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Savet Evrope.

Antonijević, Milan and Mihajlović, Aleksandar (2023) Vodič za primenu domaćih antidiskriminacionih propisa u cilјu unapređenja položaja LGBTI osoba na tržištu rada u Republici Srbiji. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Čivning društvo Srbije, Beograd.

Mihajlović, Aleksandar (2023) Vodič za primenu procene uticaja propisa i javnih politika na socioekonomski najugroženije građanke i građane. Inicijativa za ekonomska i socijalna prava – A11, Beograd.

Knežević Bojović, Ana and Ćorić, Vesna (2022) Analiza efekata zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Savet Evrope, Beograd.

Knežević Bojović, Ana (2022) Analiza radnopravnog položaja sudija, sudijskih saradnika i zaposlenih u pravosuđu u pravnom sistemu Srbije. Visoki savet sudstva.

Simoni, Alessandro and Matijević, Milica V. (2022) Kriterijumi i standardi za uređenje pitanja adekvatne zastuplјenosti pripadnika nacionalnih manjina u organima državne uprave. GFA Consulting Group GmbH.

Simoni, Alessandro and Matijević, Milica V. (2022) Podrška afirmativnim merama u vezi sa zaposlenjem pripadnika nacionalnih manjina u javnom sektoru: preporuke za unapređenje pravnog okvira Republike Srbije. GFA Consulting Group GmbH.

Petrović Škero, Vida and Mihailović, Gordana and Zdravković, Ana (2022) Polazne osnove za usvajanje Zakona o uređenju sudova. Centar za pravosudna istraživanja, Beograd.

Stojadinović, Nataša and Petrović Škero, Vida and Zdravković, Ana and Jovanović, Nataša and Savović, Kruna (2022) Sloboda izražavanja pred sudom – drugi redovni izveštaj o zaštiti slobode izražavanja u pravosudnom sistemu Srbije. Slavko Ćuruvija fondacija, Beograd.

Manojlović, Savo (2021) Јавноправни субјективитет овлашћења политичких странака у либералној демократији. Pravni fakultet, Beograd.

Knežević Bojović, Ana and Matijević, Milica V. and Glintić, Mirjana (2021) Final Report with Recommendations for a System of Confidential Counselling for Judges and Prosecutors on Ethical Matters. Savet Evrope.

Grupa autora (2021) Uporedna analiza zakona, podzakonskih akata i propisa EU u oblasti regulisanja otpadnih voda i uloga lokalne samouprave odnosno Grada Novog Sada. Institut za uporedno pravo.

Jovičić, Katarina and Kostić, Jelena and Stanić, Miloš (2021) Uporednopravna analiza prava banaka na naplatu troškova obrade kredita. Institut za uporedno pravo.

Knežević Bojović, Ana and Bjelogrlić, Snežana (2020) Mišljenja Konsultativnog veća evropskih sudija i Magna Carta sudija. Kancelarija Saveta Evrope, Beograd.

Knežević Bojović, Ana and Stanić, Miloš and Komlen Nikolić, Lidija (2020) Mišljenja Konsultativnog veća evropskih tužilaca. Kancelarija Saveta Evrope, Beograd.

Ćorić, Vesna and Knežević Bojović, Ana (2020) Odabrana sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava i Suda pravde Evropske unije. Kancelarija Saveta Evrope, Beograd.

Stanić, Miloš (2020) Odabrani dokumenti Venecijanske komisije i Komiteta ministara Saveta Evrope. Kancelarija Saveta Evrope, Beograd.

Urdarević, Bojan and Bradaš, Sarita and Sekulović, Ivan and Jorgić Đokić, Željka and Reljanović, Mario and Nikolić, Nataša and Marković, Tanja (2019) Analiza stanja ekonomskih i socijalnih prava u Republici Srbiji : izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Centar za dostojanstven rad, Beograd.

Reljanović, Mario and Gajić, Dragan and Vučković, Miloš and Misailović, Jovana and Petrović, Mila and Urdarević, Bojan and Keranović, Ivana and Protić, Jovan (2019) Labour Exploitation is Real : working group recommendation for preventing labour exploitation of youth. Astra.

Petrović Škero, Vida and Zdravković, Ana (2019) Procedura predlaganja ustavnih amandmana. Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost, Beograd.

Ćorić, Vesna and Malme, Odd Berner (2018) Building Integrity in The Montenegrin Defence and Security Sector. CIDS.

Knežević Bojović, Ana and Ćorić, Vesna and Matić, Marina and Zirojević, Mina (2016) Zaštita bezbednosti novinara: Analiza međunarodnih standarda, primeri dobre prakse i preporuke za unapređenje pravnog okvira i prakse u Srbiji. Institut za uporedno pravo.

Mrvić Petrović, Nataša (2015) Promocija alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde : izveštaj i preporuke. Fondacija Centar za demokratiju, Beograd.

Bajović, Vanja and Manojlović, Savo (2013) Corruption and Financing of Political Parties - Case of Serbia. OBEGEF - Observatório de Economia e Gestão de Fraude.

Matijević, Milica V. (2005) The United Nations transitional administration missions and the principles of democratic governance. Milica V. Matijevic, Copenhagen.

This list was generated on Thu Jun 13 18:17:01 2024 CEST.