Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 29.

Knežević Bojović, Ana and Ćorić, Vesna (2022) Analiza efekata zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Savet Evrope, Beograd.

Knežević Bojović, Ana (2022) Analiza radnopravnog položaja sudija, sudijskih saradnika i zaposlenih u pravosuđu u pravnom sistemu Srbije. Visoki savet sudstva.

Petrović Škero, Vida and Mihailović, Gordana and Zdravković, Ana (2022) Polazne osnove za usvajanje Zakona o uređenju sudova. Centar za pravosudna istraživanja, Beograd.

Zdravković, Ana (2022) SLAPP tužbe – strateške tužbe protiv učešća javnosti. Slavko Ćuruvija fondacija, Beograd.

Manojlović, Savo (2021) Јавноправни субјективитет овлашћења политичких странака у либералној демократији. Pravni fakultet, Beograd.

Grupa autora (2021) Uporedna analiza zakona, podzakonskih akata i propisa EU u oblasti regulisanja otpadnih voda i uloga lokalne samouprave odnosno Grada Novog Sada. Institut za uporedno pravo.

Jovičić, Katarina and Kostić, Jelena and Stanić, Miloš (2021) Uporednopravna analiza prava banaka na naplatu troškova obrade kredita. Institut za uporedno pravo.

Misailović, Jovana (2020) Одговорност за штету послодавца. Правни факултет Универзитета у Нишу, Niš.

Matijević, Milica V. (2020) ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНОГ ЗА ШТЕТУ КОЈУ ПРОУЗРОКУЈЕ ПОСЛОДАВЦУ. Правни факултет Универзитета у Нишу, Niš.

Višekruna, Aleksandra (2020) Одговорност директора привредног друштва у финансијским тешкоћама. Правни факултет Универзитета у Нишу, Niš.

Knežević Bojović, Ana and Bjelogrlić, Snežana (2020) Mišljenja Konsultativnog veća evropskih sudija i Magna Carta sudija. Kancelarija Saveta Evrope, Beograd.

Knežević Bojović, Ana and Stanić, Miloš and Komlen Nikolić, Lidija (2020) Mišljenja Konsultativnog veća evropskih tužilaca. Kancelarija Saveta Evrope, Beograd.

Ćorić, Vesna and Knežević Bojović, Ana (2020) Odabrana sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava i Suda pravde Evropske unije. Kancelarija Saveta Evrope, Beograd.

Stanić, Miloš (2020) Odabrani dokumenti Venecijanske komisije i Komiteta ministara Saveta Evrope. Kancelarija Saveta Evrope, Beograd.

Misailović, Jovana (2019) Посебна радноправна заштита материнства. Правни факултет Универзитета, Niš.

Urdarević, Bojan and Bradaš, Sarita and Sekulović, Ivan and Jorgić Đokić, Željka and Reljanović, Mario and Nikolić, Nataša and Marković, Tanja (2019) Analiza stanja ekonomskih i socijalnih prava u Republici Srbiji : izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Centar za dostojanstven rad, Beograd.

Reljanović, Mario and Gajić, Dragan and Vučković, Miloš and Misailović, Jovana and Petrović, Mila and Urdarević, Bojan and Keranović, Ivana and Protić, Jovan (2019) Labour Exploitation is Real : working group recommendation for preventing labour exploitation of youth. Astra.

Petrović Škero, Vida and Zdravković, Ana (2019) Procedura predlaganja ustavnih amandmana. Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost, Beograd.

Ćorić, Vesna and Malme, Odd Berner (2018) Building Integrity in The Montenegrin Defence and Security Sector. CIDS.

Knežević Bojović, Ana and Ćorić, Vesna and Matić, Marina and Zirojević, Mina (2016) Zaštita bezbednosti novinara: Analiza međunarodnih standarda, primeri dobre prakse i preporuke za unapređenje pravnog okvira i prakse u Srbiji. Institut za uporedno pravo.

Mrvić Petrović, Nataša (2015) Promocija alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde : izveštaj i preporuke. Fondacija Centar za demokratiju, Beograd.

Bajović, Vanja and Manojlović, Savo (2013) Corruption and Financing of Political Parties - Case of Serbia. OBEGEF - Observatório de Economia e Gestão de Fraude.

Breneselović, Luka (2012) ОБЈАШЊЕЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ У ДРУШТВЕНИМ НАУКАМА: НОМОТЕТИЧКИ И ИДЕОГРАФСКИ ПРИСТУП. Правни факултет, Beograd.

Breneselović, Luka (2010) Pozitivna specijalna prevencija i nove tendencije u kriminalnoj politici : o nedostacima eliminatornog Feindstrafrecht - krivičnog prava i značaju primenjene kriminologije za kriminalnu politiku po meri ljudske zajednice. Pravni fakultet : Institut za uporedno pravo, Beograd.

Matijević, Milica V. (2005) The United Nations transitional administration missions and the principles of democratic governance. Milica V. Matijevic, Copenhagen.

Andonović, Stefan Analiza Regulatornog tela za elektronske medije u Republici Srbiji. Fondacija Centar za javno pravo.

Andonović, Stefan Pravo na odlučivanje u razumnom roku u upravnom postupku u Republici Srbiji. Fondacija Centar za javno pravo.

Stanić, Miloš Težnja ka nezavisnosti regulatornog tela za elektronske medije: nedostatak modela. Fondacija Centar za javno pravo.

Andonović, Stefan Troškovi upravnog spora u Republici Srbiji. Fondacija Centar za javno pravo.

This list was generated on Thu Jan 26 22:22:40 2023 CET.