УТИ­ЦАЈ РЕ­ЛИ­ГИ­ЈА НА ПО­ЛО­ЖАЈ ЖЕ­НЕ У ДРУ­ШТВУ

Čović, Ana (2015) УТИ­ЦАЈ РЕ­ЛИ­ГИ­ЈА НА ПО­ЛО­ЖАЈ ЖЕ­НЕ У ДРУ­ШТВУ. In: Религија - политика - право. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 881-899.

[img] Text
2015 - Religija politika pravo - Čović.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (458kB)

Abstract

Ре­ли­ги­је су кроз ве­ко­ве из­вр­ши­ле ути­цај на чо­ве­ка, на ње­гов жи­вот и рад, ре­гу­ли­шу­ћи и про­ди­ру­ћи у нај­та­на­ни­је сфе­ре све­тов­ног жи­во­та. Том ути­ца­ју ни­су ус­пе­ли да се од­у­пру ни љу­ди ко­ји за ре­ли­ги­ју ни­су мно­го ма­ри­ли, бу­ду­ћи да су ре­ли­ги­је, по­ред др­жа­ва, дру­ги ве­ли­ки стуб, чи­је зи­ди­не ни­је би­ло мо­гу­ће за­о­би­ћи, а да по­је­ди­нац у сва­ко­дневном жи­во­ту не осе­ти по­сле­ди­це та­квог по­ку­ша­ја. У ра­ду ће би­ти ре­чи о ути­ца­ју раз­ли­чи­тих ре­ли­ги­ја на дру­штве­ни по­ло­жај же­на кроз ве­кове и о њи­хо­вим ста­во­ви­ма о по­ло­жа­ју ко­ји же­на­ма при­па­да у бра­ку и по­ро­ди­ци. Да ли су не­ке ре­ли­ги­је бла­го­на­кло­но окре­ну­те же­ни и сход­но то­ме „на­пред­ни­је и мо­дер­ни­је“ од дру­гих „ре­тро­град­них ре­ли­ги­ја“, или је су­шти­на иста, а ту­ма­че­ња раз­ли­чи­та, у за­ви­сно­сти од рас­по­де­ле по­ли­тич­ких сна­га у све­ту, пи­та­ње је на ко­је се у све­тлу са­вре­ме­них деша­ва­ња мо­ра да­ти од­го­вор.

Item Type: Book Section
Additional Information: COBISS.SR-ID - 217514252
Uncontrolled Keywords: хришћанство, ислам, јудаизам, будизам, хиндуизам, положај жене, религије и родна равноправност
Subjects: Državno-crkveno pravo
Depositing User: Mirjana Markov
Date Deposited: 10 May 2022 16:02
Last Modified: 10 May 2022 16:04
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/607

Actions (login required)

View Item View Item