ПРАВ­НА ДЕЈ­СТВА ЗА­КЉУ­ЧЕ­ЊА И ПРЕ­СТАН­КА ЦР­КВЕ­НОГ БРА­КА У ДР­ЖАВ­НО-ПРАВ­НОЈ СФЕ­РИ

Čović, Ana (2019) ПРАВ­НА ДЕЈ­СТВА ЗА­КЉУ­ЧЕ­ЊА И ПРЕ­СТАН­КА ЦР­КВЕ­НОГ БРА­КА У ДР­ЖАВ­НО-ПРАВ­НОЈ СФЕ­РИ. In: Државно-црквено право кроз векове. Институт за упоредно право, Православна Митрополија Црногорско- приморска, Beograd, pp. 631-652. ISBN 978-86-80186-52-8

[img] Text
2019 - Drzavno-crkveno pravo kroz vekove - Čović.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (450kB)

Abstract

То­ком исто­ри­је брак је ево­лу­и­рао од де­ла оби­ча­ја и тра­ди­ције до дру­штве­не уста­но­ве ре­гу­ли­са­не пра­вом, ко­јом се уре­ђу­је од­нос из­ме­ђу два ли­ца (мо­но­гам­ни брак) или ви­ше њих (по­ли­гам­ни брак), ра­ди за­јед­нич­ког жи­во­та и од­га­ја­ња по­том­ства. Осим те­жње и поку­ша­ја да се у ле­гал­не окви­ре ста­ви људ­ска сек­су­ал­ност, та­ко што ће се сва­ки пред­брач­ни или ван­брач­ни сек­су­ал­ни од­нос про­гла­си­ти не­мо­рал­ним, а де­ци ро­ђе­ној из ван­брач­них ве­за ус­кра­ти­ти пра­ва ко­ја ужи­ва­ју брач­на де­ца, зна­ча­јан је и еко­ном­ски аспект. За­кљу­че­њем бра­ка сти­чу се од­ре­ђе­на имо­вин­ска пра­ва и оба­ве­зе. Та­ко­ђе, он предста­вља и основ за раз­ли­чи­те по­ре­ске олак­ши­це, со­ци­јал­ну по­моћ или мо­гућ­ност сти­ца­ња бо­рав­ка у др­жа­ви брач­ног дру­га. У за­ви­сно­сти од то­га да ли се скла­па­ју од стра­не све­тов­не или ду­хов­не (вер­ске) вла­сти, раз­ли­ку­ју се гра­ђан­ски и цр­кве­ни бра­ко­ви. У се­ку­лар­ним држа­ва­ма вер­ско вен­ча­ње мо­ра би­ти одво­је­но од гра­ђан­ског, та­ко да су су­пру­жни­ци у оба­ве­зи да за­кљу­че брак пред ма­ти­ча­рем, а верском об­ре­ду мо­гу при­сту­пи­ти у скла­ду са ве­ро­ва­њем и тра­ди­ци­јом. У не­ким зе­мља­ма све­ште­ник има свој­ство др­жав­ног слу­жбе­ни­ка, а гра­ђан­ски ка­рак­тер вен­ча­ња се од­но­си на упис бра­ка у све­тов­не матич­не књи­ге, што пред­ста­вља ре­ше­ње ин­те­ре­сант­но и са аспек­та не­ких пред­ло­га о ко­ји­ма се го­во­ри­ло то­ком из­ра­де Пред­на­цр­та Грађан­ског за­ко­ни­ка. У европ­ским др­жа­ва­ма од­нос из­ме­ђу цр­кве­ног и др­жав­ног брач­ног пра­ва се раз­ли­ку­је у за­ви­сно­сти од ути­ца­ја цр­кве и ње­ног од­но­са са др­жа­вом. Иако је да­нас скла­па­ње цр­кве­ног брака по­ста­ло нео­дво­јив део брач­них це­ре­мо­ни­ја ко­ји­ма при­су­ству­је­мо у на­шој зе­мљи, сви усло­ви за ње­го­во за­сни­ва­ње и пре­ста­нак че­сто оста­ју не­по­зна­ти то­ком тра­ја­ња бра­ка, али и на­кон раз­во­да пред над­ле­жним су­дом. У овом ра­ду аутор­ка ана­ли­зи­ра са­др­жи­ну Брачних пра­ви­ла Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве ко­ја ре­гу­ли­шу усло­ве за за­кључе­ње и пре­ста­нак цр­кве­ног бра­ка и прав­на деј­ства цр­кве­ног бра­ка у др­жав­но-прав­ној сфе­ри.

Item Type: Book Section
Additional Information: COBISS.SR-ID - 281408780
Uncontrolled Keywords: црквено брачно право, државно брачно право, заснивање црквеног брака, престанак црквеног брака, брачна правила, Српска православна црква
Subjects: Građansko pravo - opšti deo
Depositing User: Mirjana Markov
Date Deposited: 10 May 2022 16:31
Last Modified: 10 May 2022 16:32
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/611

Actions (login required)

View Item View Item