НЕ­СЛА­ГА­ЊА ОКО СМИ­СЛА И СУ­ШТИ­НЕ ТЕ­РО­РИ­ЗМА - По­ли­тич­ки, мо­рал­ни и вер­ски аспект -

Petrović, Dragana (2015) НЕ­СЛА­ГА­ЊА ОКО СМИ­СЛА И СУ­ШТИ­НЕ ТЕ­РО­РИ­ЗМА - По­ли­тич­ки, мо­рал­ни и вер­ски аспект -. In: Религија - политика - право. Институт за упоредно право, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Митрополија Црногорско- приморска, Beograd, pp. 645-664. ISBN 978-86-80186-05-4

[img] Text
2015 - Religija politika pravo - Petrović.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (439kB)

Abstract

Ка­да раз­ма­тра­мо пи­та­ње те­ро­ри­зма, по­сто­је мно­ги фак­тори ко­ји до­при­но­се ње­го­вој ком­плек­сно­сти, из­ме­ђу оста­лог и емо­тив­на при­ро­да овог пи­та­ња, по­ли­тич­ко не­сла­га­ње око ње­га, чак и по­ни­жава­ју­ћа ко­но­та­ци­ја од­но­сног тер­ми­на. Ма­да се те­шко мо­же на­ћи не­ка де­фи­ни­ци­ја те­ро­ри­зма ко­ја у се­би не са­др­жи реч на­си­ље, овај кон­цепт упо­тре­бе на­си­ља, ко­ји мо­гу да ко­ри­сте го­то­во сви и у го­то­во свим конфликт­ним си­ту­а­ци­ја­ма, се ве­зу­је за од­ре­ђе­не ак­те­ре и од­ре­ђе­не вр­сте кон­фли­ка­та. Че­сто се по­ми­ње фра­за: „За јед­ног те­ро­ри­ста, за дру­гог па­три­о­та“, као до­каз да је овај кон­цепт под­врг­нут ду­плим стан­дар­дима. И то је чи­ње­ни­ца, на­гла­ша­ва аутор у овом тек­сту, ко­ја се по­ка­зу­је већ на са­мом по­чет­ку ин­тер­пре­ти­ра­ња про­бле­ма. На овај на­чин, са­свим ра­зу­мљи­во, те­ро­ри­зам се по­ја­вљу­је и као про­блем мо­ра­ла - ре­ци­мо по­ку­ша­ји да се он де­фи­ни­ше се, упра­во, и ба­зи­ра­ју на прет­по­став­ци да су не­ке вр­сте по­ли­тич­ког на­си­ља мо­рално оправ­да­не, док дру­ге ни­су. На­си­ље се де­фи­ни­ше у сми­слу: при­си­ле, ауто­ри­те­та и ле­ги­ти­ми­те­та, па је сто­га вла­да­ма, по­ли­ти­ча­ри­ма и прав­ни­ци­ма те­шко да оста­ну не­при­стра­сни. Је­дан од про­бле­ма кривич­ног го­ње­ња се ја­вља у слу­ча­ју те­ро­ри­стич­ких ака­та ко­ји су про­изве­ли те­рор прет­њом на­си­љем, а да ни­је до­шло до фи­зич­ког уни­ште­ња, од­но­сно ра­ња­ва­ња љу­ди и оште­ће­ња до­ба­ра. Оп­ште при­хва­ће­на дефи­ни­ци­ја те­ро­ри­зма зах­те­ва да се у њој на­ђу еле­мен­ти: те­рор и си­ла.

Item Type: Book Section
Additional Information: COBISS.SR-ID - 217514252
Uncontrolled Keywords: страх и деструкција, терор и покрет или политички правац, етнички и религиозни екстремизам, идеолошки мотивисан тероризам
Subjects: Krivično pravo
Depositing User: Mirjana Markov
Date Deposited: 08 May 2022 20:36
Last Modified: 08 May 2022 20:36
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/565

Actions (login required)

View Item View Item