Efikasan nadzor nad primenom propisa kao preduslov za harmonizaciju u okviru pregovaračkog poglavlјa 19

Reljanović, Mario (2020) Efikasan nadzor nad primenom propisa kao preduslov za harmonizaciju u okviru pregovaračkog poglavlјa 19. In: Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) Evropske unije – stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih. Istraživački centar Banja Luka; Institut za uporedno pravo, Banja Luka, pp. 385-402. ISBN 978-99976-704-7-2

[img] Text
2020 - Zbornik-radova BL - Reljanović.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (1MB)
Official URL: https://www.thinktankbl.org/wp-content/uploads/202...

Abstract

Republika Srbija nailazi na znaĉajne poteškoće u vezi sa otvaranjem pregovaraĉkog poglavlja 19. U odnosu na 2014. godinu kada je završen proces skrininga i 2016. godinu kada je objavljen izveštaj o skriningu za poglavlje 19, do danas nije bilo gotovo nikakvog napretka. Jedan od razloga za zabrinutost i nedovoljno dobru ocenu kada je reĉ o spremnosti Republike Srbije da prihvati obaveze iz oblasti zapošljavanja, radnog i socijalnog prava, jeste slaba implementacija postojećih propisa. U ovom segmentu kljuĉnu ulogu ima Inspektorat za rad koji deluje u okviru resornog ministarstva, i koji je centralni organ zaduţen za nadzor nad primenom radnog prava. Iako se inspekcija rada tokom poslednjih nekoliko decenija susreće sa većim brojem problema i postiţe veoma diskutabilne rezultate koji su proizvod kako slabog ljudskog i materijalnog potencijala, tako i rigidnog tumaĉenja propisa koji ureĊuju delovanje Inspektorata za rad, ĉini se da njeno funkcionisanje nije u fokusu brige drţave kada je reĉ o unapreĊenju sistema nadzora. Istraţivanje se stoga bavi analizom pomenutih problema, njihovim uzrocima i posledicama i uporednim rešenjima koja mogu biti od koristi prilikom neke buduće reforme inspekcije rada. Kroz kritiĉku analizu normativnog okvira i prakse Inspektorata za rad, predlaţu se rešenja koja bi se mogla primeniti na kraći, srednji i duţi rok, a sve u cilju postizanja drugaĉije strukture, sistema delovanja i veće efikasnosti, i to pre svega kroz povećanje preventivnog i korektivnog delovanja inspektora rada.

Item Type: Book Section
Uncontrolled Keywords: pregovaraĉko poglavlje 19, inspekcija rada, nadzor nad primenom radnog prava, harmonizacija sa pravnim tekovinama Evropske unije
Subjects: Pravo Evropske unije
Depositing User: Aleksandra Višekruna
Date Deposited: 30 Apr 2022 15:51
Last Modified: 30 Apr 2022 15:51
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/389

Actions (login required)

View Item View Item